Το συνέδριο εστιάζει στους εξής θεματικούς άξονες:

 

 • Μελέτη της γλώσσας: κοινωνιογλωσσολογικά, παιδαγωγικά ζητήματα κά.
 • Πολυγραμματισμοί, κριτικός γραμματισμός, δια/πολιτισμικός γραμματισμός, ακαδημαϊκός γραμματισμός κά..
 • Γλωσσική διδασκαλία και μάθηση σε ψηφιακά περιβάλλοντα
 • Λογοτεχνία, δημιουργική γραφή και η διδασκαλία τους
 • Καινοτόμα προγράμματα και μαθησιακά αποτελέσματα  στη γλωσσική διδασκαλία
 • Αξιολόγηση στο γλωσσικό μάθημα

 

 • Ζητήματα  διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ   
 • Διγλωσσία και στρατηγικές ανάπτυξης λόγου
 • Δίγλωσσα περιβάλλοντα: οικογένεια και κοινότητα

 

 • Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες , μετανάστευση και διασπορά
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και γλωσσική εκπαίδευση

 

 • Θέματα επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα.
 • Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης