Θεματικοί Άξονες

 

Το Συνέδριο εστιάζει στους εξής θεματικούς άξονες:

  • Σύγχρονες Πρακτικές και Προσεγγίσεις  για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό και Δραστηριότητες για την Εκμάθηση της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή.

  • Διαπολιτισμικές Δεξιότητες και Στρατηγικές.

  • Αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων για τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας.

  • Γραμματισμός/Γραμματισμοί και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.

  • Εξ αποστάσεως Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας.

  • Αξιολόγηση της Γλωσσικής Επίδοσης/των Γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών: Τυπικές και Εναλλακτικές Μέθοδοι.

  • Εκπαιδευτικές Πολιτικές  για την  Ελληνική Γλώσσα  και τον Ελληνικό Πολιτισμό.      

  • Η Αξία και η Οικουμενική Προσφορά/Συμβολή της Ελληνικής Γλώσσας & του Ελληνικού Πολιτισμού.